Friday, June 25, 2010


ගැලපෙන දේ හොයාගෙන ගියොත් ...
ඔබට හම්බ වෙන්නෙ නොගැලපෙන දේවල් විතරමයි.
කිසි දෙයක් ගලප ගන්න උත්සාහ කරන්න එපා...
ඒ දේවල් එහෙම්මම තිබිච්චි දෙන්,
ඔබට පුළුවන් නම් පොඩ්ඩක් වෙනස් වෙන්න. ..
එතකොට අනිත් මිනිස්සුත් වෙනස් වෙයි.

Thursday, June 24, 2010

ආදරය, පිරිමියෙකු ජිවිතේ තවත් එක් කොටසක් කර ගනිද්දී ගැහැණිය ආදරය මුළු ජීවිතයම කර ගනියි...
ආදරය දිහා පිරිමියකු උපේක්ෂාවෙන් බලද්දී ගැහැණිය එය තමාගේ පන මෙන් ජීවිතය මෙන් සිතා එය රැක ගැනීමේ අරගලයක යෙදෙයි.
.

Stopping by Woods on a Snowy Evening


Whose woods these are I think I know.
His house is in the village though;
He will not see me stopping here
To watch his woods fill up with snow.

My little horse must think it queer
To stop without a farmhouse near
Between the woods and frozen lake
The darkest evening of the year.

He gives his harness bells a shake
To ask if there is some mistake.
The only other sound's the sweep
Of easy wind and downy flake.

The woods are lovely, dark and deep.
But I have promises to keep,
And miles to go before I sleep,
And miles to go before I sleep.
:(Robert frost)

සැබැ ආදරයක ලක්ෂණ

1) පිලිගැනිම : මෙය කොන්දේසි විරහිත පිලිගැනිමක් විය යුතුය

2) සෙනෙහස : වචන වලින් හා ක්‍රියාවෙන් පෙන්වන සමිප බව හා සැලකිලිමත් බව

3) අගය කිරිම : අනෙකා කල කි දේ වටිනාකම ගැන කථා කිරිම,එයට ස්තුති කිරිම,ප්‍රශංසාව

4) අනුමැති : අනෙකාගේ වැරදි අඩුපාඩුම නොසොයා යහපත්කම් ගැන අවධානය යොමු කිරිම හා අනුමැතිය දැක්විම. වැරදි අඩුපාඩුකම් හෙලා දැකිම වෙනුවට ඒවා නිවැරදි කර ගැනිමට උපකාරිවිය යුතුය.

5) අවධානය : අනෙකා කරන කියන කටයුතු, ඔහුගේ/ඇගේ ලෝකය පිලිබදව අවබෝධයෙන් සිටිම

6) සුවපහසුව : එකට සිටිමෙන් සතුට,සැහැල්ලුව විදිම,මෘදු බව දැක්විම

7) දිරිගැන්විම : ඔහු/ඇය කැමති සතුටු දායක දේ තුලින් ඉදිරියට යැමටඅවශ්‍ය සහයෝගය,ධෙර්ය ලබා දී උනන්දු කිරිම.

8) ගෞරවය: ගැරහිමෙන් අපහාසකිරිමෙන් ටිකෙන් ටික ඇතිවන තුවාලය පසුව වනයක් සේ විශාල වෙයි.ඔහු/ඇය පුද්ගලයෙකු ලෙස කොයිතරම් වටිනා අයෙක්දැයි නිතර සිතා උසස් ලෙස සැලකිම

9) සුරක්ශිතභාවය: කායික මෙන්ම මානසික සුරක්ශිතභාවයද ම්නිසෙකුට ඉතාම අවශයයි.හානි කිරිම්, තර්ජනය කිරිම්, වැනි බිය වලින් නිදහස්වි සැහැල්ලුවෙන් ජිවත්විමට නිදහස තිබිය යුතුය.

10) සහයෝගය: බෙදා හදා ගනිමින්,කැමැත්තෙන් සහය දැක්වි

Eleven Hints for Life

1. It hurts to love someone and not be loved in return.
But what is more painful is to love someone and never
find the courage to let that person know how you feel.

2. A sad thing in life is when you meet someone who
means a lot to you, only to find out in the end that it was
never meant to be and you just have to let go.

3. The best kind of friend is the kind you can sit on a
porch swing with, never say a word, and then walk away
feeling like it was the best conversation you've ever had.

4. It's true that we don't know what we've got until we lose
it, but it's also true that we don't know what we've been
missing until it arrives.

5. It takes only a minute to get a crush on someone, an
hour to like someone, and a day to love someone-but it
takes a lifetime to forget someone.

6. Don't go for looks, they can deceive. Don't go for wealth,
even that fades away. Go for someone who makes you
smile because it takes only a smile to make a dark day
seem bright.

7. Dream what you want to dream, go where you want to go,
be what you want to be. Because you have only one life and
one chance to do all the things you want to do.

8. Always put yourself in the other's shoes. If you feel that it
hurts you, it probably hurts the person too.

9. A careless word may kindle strife. A cruel word may wreck
a life. A timely word may level stress. But a loving word may
heal and bless.

10. The happiest of people don't necessarily have the best
of everything they just make the most of everything that comes
along their way.

11. Love begins with a smile, grows with a kiss, ends with
a tear. When you were born, you were crying and everyone
around you was smiling. Live your life so that when you die,
you're the one smiling and everyone around you is crying.